bg
en ru

КОМАРОВ КОНСУЛТ –Счетоводни услуги, Регистрация на фирми.

Комаров счетоводство

КОМАРОВ КОНСУЛТ – професионалисти в сферата на финансите и данъчното законодателство. Ние предлагаме професионални счетоводни услуги и консултации в сферата на финансите и данъчното законодателство. Предлагаме ви абонаментно счетоводно обслужване, помощ при годишното счетоводно приключване, изготвяне на стратегия – данъчна, счетоводна – за оптимизация на разходите и развитие на бизнеса ви. Разполагаме и с уреди и екип за извършване на всички необходими процедури в сферата на трудовата медицина. В екипа ни работят квалифицирани специалисти с дългогодишен професионален опит. Постоянно си сътрудничим и с външни експерти. Това ни позволява вече над 20 години да осигуряваме счетоводни услуги за Варна и Добрич на фирми от различни браншове.

Запознайте се с основните ни принципи на работа и научете повече за нас. Разгледайте индустриите, за които сме работили до момента. Информирайте се за различните услуги, които ви осигуряваме.

Комплексно, бързо, качествено обслужване с мисъл за бъдещето от счетоводна кантора „Комаров консулт“. Свържете се с нас, независимо дали имате нужда от абонаментни счетоводни услуги или еднократна консултация и помощ. На ваше разположение сме.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ е основана през 1994 година и повече от 20 години осигурява професионални счетоводни услуги във Варна и Добрич.

Освен в сферата на счетоводството, предлагаме модерно, експертно обслужване в областта на финансите и данъчното законодателство. Следим всички промени и новости, използваме съвременни методи и процедури, които помагат на нашите клиенти да стабилизират и развиват бизнеса си.

Пълното счетоводно обслужване има своите предизвикателства и за да осигурим максимално качество на услугата, сме създалит екип от висококвалифицирани и мотивирани професионалисти. Работим с малки, средни и големи фирми от различни области: търговия, строителство, хотелиерство, туризъм и заведения, реклама, индустриално производство, транспорт и логистика, недвижими имоти, технологии и наука, животновъдство и земеделие. За да ви консултираме и да се грижим адекватно за счетоводните ви дела, независимо в коя сфера е вашият бизнес, поддържаме широк кръг от постоянни външни сътрудници.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ спазва в работата си три основни принципа. Благодарение на тях осигуряваме професионални счетоводни услуги на нашите клиенти вече години наред.

• Изготвяме система от политики ( счетоводна/данъчна ) за оптимизиране на финансите и данъците за всеки клиент, като се съобразяваме със спецификата на дейността му и с целите, които иска да постигне.
• Предоставяме прецизни бизнес съвети и иновации, подходящи за конкретния клиент. Съветите ни са основани на опит, отлично познаване на материята (счетоводство, данъци, финанси) и на спецификите на бизнеса на клиента.
• Качествени, бързи, ценово обосновани счетоводни услуг

счетоводни услуги

Счетоводно обслужване

Предлагаме ви комплексно счетоводно обслужване. „Комаров консулт“ има над 22 години опит в професионалната грижа за счетоводството на малки, големи и средни фирми от различни браншове. Използвайки нашите счетоводни услуги, вие спестявате ценно време и насочвате енергията си към развитие на вашия бизнес.

Ние следим всички актуални изменения в нормативната уредба, касаещи националната финансова и фискална политика, и приетите изменения, регламентиращи бизнеса на нашите клиенти. С нас сте спокойни, че фирмата ви винаги е с изрядна документация, спазвате всички законови изисквания и си спестявате излишни разходи, такси, глоби.

Услугата „Счетоводно обслужване“ включва:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан.
  • Текущо осчетоводяване на първични документи.
  • Ежемесечно изчисляване на финансов резултат.
  • Подготовка и регистрация на фирмата по ЗДДС.
  • Ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по ЗДДС.
  • Изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари.
  • Начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни в НОИ.
  • Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период.
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация.
  • Изготвяне на Годишен финансов отчет.
  • Данъчни консултации и данъчна защита.
  • Представителство пред НАП при провеждането на ревизии.
  Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментното използване на счетоводни услуги е практично и изгодно решение, когато искате да осигурите стабилно развитие на бизнеса си. Ние опознаваме по-добре специфичните нужди на фирмата ви и се грижим за тях. Вие имате на разположение специалисти, които ви консултират по счетоводни въпроси по всяко време.

 

Регистрация на фирми

Изборът на тип фирма, който искате да регистрирате, подготвянето на документите – всичко изисква време. А вие предпочитате да влагате времето си в развитие на вашия бизнес. Разбираме ви. Затова и ви предлагаме помощта си при регистрация на фирма – това е част от нашия бизнес.

Решението какъв тип фирма искате да регистрирате е важно с оглед на вашите бъдещи планове за развитие, цели, разходи. Ако не сте сигурни, кой е подходящият избор, ние ще ви консултираме.

Услугата „Регистрация на фирма“ включва:

 • Професионална консултация при избор на фирма от гледна точка на данъчно и осигурително законодателство.
 • Подготовка на пълен комплект документи.
 • Пълно съдействие и присъствие от страна на счетоводната кантора при откриване на набирателна сметка и посещение пред нотариус.
 • Подаване на документите в Търговсият регистър.
 • Съдействие при изработка на печат и изготвяне на пълна счетоводна политика на фирмата.

Извършваме всички регистрации на фирми в съответствие с Търговския закон:

 • АД- Акционерно дружаство
 • ООД- Дружество с ограничена одговорност
 • ЕООД- Еднолично дружество с ограничена отговорност
 • СД- Събирателно дружество.
 • ЕТ- Едноличен търговец
 • ДЗЗД- Дружество по Закона за задълженията и договорите

Комаров консулт

Данъчни консултации

Оптимизацията на разходите на вашия бизнес включва и данъците. Има множество законни начини за намаляването им, които можете да използвате. За целта ви е необходим опитен счетоводител, наясно с всички новости и промени в сферата на данъците и счетоводството. А в нашия екип, вече 22 години работят именно такива професионалисти.

Какво представляват данъчните консултации? Те включват разясняване, спазване и прилагане на националното данъчно законодателство. За да се възползвате максимално от тях, ние разработваме данъчна стратегия, която да доведе до непосредствени и дългосрочни икономии от данъци. На ваше разположение сме и за консултации и помощ при прилагането й.

В услугата „данъчни консултации“, предлагана от нас, включваме:

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации (по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и др.).
 • Консултация във връзка с регистрация и дерегистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.
 • Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при извършване на специфични търговски сделки.
 • Управление и оптимизиране на данъчните задължения.
 • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони.
 • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади.
 • Обжалване на данъчни ревизионни актове.
 • Данъчна защита по време на данъчни ревизии.
 • Консултации при международни операции и избягване на двойно данъчно облагане.

Годишно счетоводно приключване

Дори по принцип да се справяте без да ползвате абонаментни счетоводни услуги, ще имате нужда от помощ за фирменото годишно счетоводно приключване. Професионалист ще се справи по-бързо и изрядно със задачата и ще ви помогне да се ориентирате как се развива вашият бизнес през последната година, какви промени и подобрения трябва да направите и как да оптимизирате разходите си.

Каква е целта на годишното счетоводно приключване

 • Да се формират и уточнят финансовите показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност.
 • Да се установят крайните финансови резултати, както и цялостното имуществено и финансово състояние на предприятието към 31 декември на съответната година.

Последният етап от годишното счетоводно приключване включва изготвяне на годишен финансов отчет (ГФО), достоверно представен съобразно приложимата финансова рамка (МСФО, НСФОМСП).

Социално и здравно осигуряване

Поддържането на изрядна документация, комуникация с НОИ и НАП, когато е необходимо – това са само част от счетоводните услуги, свързани със социалното и здравно осигуряване. Поверете тази грижа на професионалисти в счетоводното обслужване. Ще имате нужда от помощ, независимо колко голяма е фирмата ви. Счетоводното обслужване в тази сфера гарантира спокойствието на вашите служители и спазването на всички законови изисквания. Което пък ви спестява притеснения и допълнителни разходи.

Счетоводните услуги, свързани със социално и здравно осигуряване, включват:

 • Съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, удръжки и фишове за заплати.
 • Водене на досиета на персонала на фирмата.
 • Изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.
 • Заверяване на осигурителни книжки на самоосигуряващи лица.
 • Съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.
 • Изчисляване на обезщетения и представяне на болнични листове в НОИ.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3.

Ние, счетоводна кантора „Комаров консулт“, ви осигуряваме професионална грижа и компетентна помощ при възникнали казуси в сферата на социалното и здравно осигуряване.6_1

Трудова медицина

Периодичните замервания на светлината, шума, праха в помещенията, в които работят вашите служители, както и периодичните медицински прегледи, са задължителни. За да спазите закона и да сте сигурни, че екипът ви работи в здравословна среда, е необходимо да поверите грижата за трудовата медицина на специализирана фирма.

Счетоводна кантора „Комаров консулт“ може да поеме и този ангажимент към вас. Ние предлагаме професионално, комплексно обслужване в областта на трудовата медицина, като спазваме всички изисквания на ЗЗБУТ и инспекцията по труда:

Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

Работим по специална методика, с която ви запознаваме предварително:

 • идентифицираме рисковете и събираме необходимата информация за анализирането им;
 • правим оценка на риска и изготвяме необходимата документация;
 • изготвяме препоръки за намаляване и контрол на рисковете.

Разполагаме с необходимите уреди, калибрирани от акредитирани лаборатории за изпитвания, и специалисти, които правят измервания на факторите на работната среда:

 • микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха);
 • осветеност;
 • шум в работна, битова и околна среда, ниво на шум, върхово ниво, звуково налягане, еквивалентно ниво на шум, дневно ниво на експозиция на шум;
 • импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник”;
 • съпротивление на заземители и мълниеотводи;
 • съпротивление на изолацията.

Профилактични медицински прегледи

Осигуряваме провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи, с цел издаване заключение за професионалната годност и здравословното състояние на работниците и служителите.

Анализи и препоръки

 • Разработваме ежегодни анализи на здравословното състояние на служителите ви на базата на проведените периодични медицински прегледи.
 • Издваме заключения за пригодността на работниците и служителите да извършват даден вид работа.
 • Даваме препоръки за оздравяване на работна среда и съхраняване на физическото и психическото здраве на работниците.

 

http://komarov.bg/

 

Офис Варна:

0896/799 422

052/301 222

office_varna@komarov.bg

ул. Тодор Бояджиев 7

Работно време на офиса:
Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.;
Съб-Нед: почивни дни

Централен офис Добрич

0896/799 422

058/870 005

office@komarov.bg

ул.Пере Тошев 13

Работно време на офиса:
Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.;
Съб-Нед: почивни дни